Norsk English

FLOM - Send inn dine bilete av flommen 2014

28. og 29. oktober 2014 vart store deler av Vestlandet råka av ein 200-årsflom, mange mista heimane sine og kjensla av tryggleik i det elvane fløymde over og øydela bygder og vegnett. I høve årsmarkeringa for flommen opnar Kabuso utstillinga «FLOM». Kabuso oppmodar privatpersonar i heile Hordaland som opplevde flommen til å sende oss sine bilete av hendinga og konsekvensane den fekk. Fotografia vert utstilt i Kabuso sin hovudsal. Utstillinga vil ikkje berre vise bilete frå sjølve flommen, men òg frå tida etter, over ein periode på eitt år. Slik vil vi vise korleis landskap og liv vert endra i lang tid etter ein flom, og vil også inkludere bilete av personlege eigendelar og vrakgods som dukkar opp som rekved sommaren etter. Det vil og vere bidrag frå fotojournalistar, og dei profesjonelle bileta vil venteleg skilje seg innhaldsmessig og visuelt frå dei private bileta.

Kunstnar Anngjerd Rustand vil utvikle eit nytt prosjekt i samband med utstillinga. Rustand, f.1982 og busett i Bergen, har ein MA i kunst frå Kunst- og designhøgskulen i Bergen, og har over lang tid arbeidd med landskap og kunstens fysiske element.

I høve utstillinga arrangerer vi ein internasjonal, lokalt forankra konferanse om flommens visuelle kultur. Bidragsytarar vil vere kunstnarar, aktivistar, akademikarar, arkitektar, kommune-/byplanleggarar og folkevalde, som vil diskutere bileta sin plass i vår forståing av naturkatastrofar som denne flommen, og korleis vi kan planlegge for ei framtid der slike hendingar vert vanlegare og vanlegare. Vi ynskjer at dette skal vere eit seminar for både kunstfaglege, kunstnarar, byråkratar og lokalpolitikarar og alle dei som bur i regionen og vart påverka av flommen. Dato: 30.10. Konferansen vert heldt i Kabuso sin kammermusikksal, med plass til 150 deltakarar. 

I etterkant av utstillinga og konferansen planlegg vi ein publikasjon med utvalde bilete og konferansebidrag, som vil fungere som ein dokumentasjon av flommen, utstillinga og konferansen. Slik vert dei innsendte bileta arkiverte for ettertida. Bileta som vil utgjere utstillinga vil vere tekne med ulikt fotoutstyr (frå profesjonelle kamera til mobiltelefonar) og offentleggjorde i ulike media (sosiale media som Facebook og Instagram, lokal-, regional- og landsdekkjande aviser samt nettaviser), men det store fleirtal vil ikkje tidlegare vere offentleggjorde. Å samle dette materialet i utstillingsform og i bokform vil gje eit vidt utsyn over flommens visuelle kultur, og eit godt grunnlag for vidare diskusjonar om bilete i samtidskulturen.

Kurator og fagleg leiar ved Kunsthuset Kabuso, Synnøve Marie Vik, har i perioden 2011-2015 vore tilsett som PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen, med eit prosjekt knytt til kva bilete av natur og naturkatastrofar som ein flom kan fortelje oss om samfunnet vårt, og korleis vi vel å framstille natur og teknologi visuelt.

 

Prosjektet har så langt motteke støtte frå Hardangerrådet og Hordaland Fylkeskommune.