Norsk English

Helgestilling / sommarvikar

Kabuso søkjer

- helgevakt i 11% fast stilling med arbeid 3. kvar helg
- sommarvikarar i perioden juni-august

Arbeidet omfattar omvisingar i utstillingane, avvikling av arrangement og arbeid i resepsjon og kafé. 

K
a
b
u
s
o
s
ø
k
j
e
r
-
H
e
l
g
e
v
a
k
t
i
1
1
%
f
a
s
t
s
t
i
l
l
i
n
g
,
m
e
d
a
r
b
e
i
d
k
v
a
r
3
.
h
e
l
g
.
-
S
o
m
m
a
r
v
i
k
a
r
a
r
i
p
e
r
i
o
d
e
n
j
u
n
i
-
a
u
g
u
s
t
A
r
b
e
i
d
e
t
o
m
f
a
t
t
a
r
o
m
v
i
s
i
n
g
a
r
i
u
t
s
t
i
l
l
i
n
g
a
n
e
,
a
v
v
i
k
l
i
n
g
a
v
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
o
g
a
r
b
e
i
d
i
r
e
s
e
p
s
j
o
n
o
g
k
a
f
é
.
M
e
s
ø
k
j
e
r
d
e
g
s
o
m
e
r
g
l
a
d
i
å
j
o
b
b
e
m
e
d
m
e
n
n
e
s
k
e
,
e
r
r
y
d
d
i
g
o
g
p
å
l
i
t
e
l
e
g
.
D
u
m
å
b
e
h
e
r
s
k
a
n
o
r
s
k
o
g
e
n
g
e
l
s
k
g
o
d
t
,
g
j
e
r
n
e
o
g
a
n
d
r
e
f
r
a
m
a
n
d
s
p
r
å
k
.
D
e
t
e
r
a
v
g
j
e
r
a
n
d
e
a
t
d
u
h
a
r
e
i
e
k
t
e
i
n
t
e
r
e
s
s
e
f
o
r
k
u
n
s
t
o
g
e
i
n
f
o
r
d
e
l
o
m
d
u
h
a
r
u
t
d
a
n
n
i
n
g
i
d
e
n
l
e
i
.
L
ø
n
e
t
t
e
r
a
v
t
a
l
e
.
F
o
r
s
p
ø
r
s
m
å
l
i
s
a
m
b
a
n
d
m
e
d
s
t
i
l
l
i
n
g
a
n
e
,
t
a
k
o
n
t
a
k
t
m
e
d
E
s
p
e
n
J
o
h
a
n
s
e
n
m
o
b
i
l
9
4
4
2
5
4
7
4
e
l
l
e
r
K
a
r
e
n
N
o
e
r
K
o
r
s
s
j
ø
e
n
m
o
b
i
l
9
9
2
2
5
0
9
6
S
ø
k
n
a
d
k
a
n
s
e
n
d
a
s
t
t
i
l
p
e
r
s
o
n
a
l
@
h
v
m
.
m
u
s
e
u
m
.
n
o
i
n
n
a
n
2
3
.
0
4
.
2
0
1
7
.

Me søkjer deg som er glad i å jobba med menneske, er ryddig og påliteleg. Du må meistra norsk og engelsk godt - og gjerne óg andre framandspråk. Det er avgjerande at du har ei ekte interesse for kunst og ein fordel om du har utdanning i den lei.

For spørsmål om stillingane, ta kontakt med Espen Johansen, mobil 944 25 474 eller Karen Noer Korssjøen mobil 992 25 096.

Søknad kan sendast til personal@hvm.museum.no  

Frist: Sundag 23. april

Img 0033